Skogstransporter

Att avverka skog är en naturlig del av skogsbruk. Skogsindustrin är en av Sveriges mest betydelsefulla industrigrenar och en av de äldsta vi har. Exporten står för en stor del av skogsindustrin, cirka 90 procent.

Bästa tidpunkten att avverka skog

Årligen så exporterar skogsindustrin runt 20 miljoner ton produkter. Var fjärde lastbil i Sverige är lastad med produkter från skogsindustrin, och även majoriteten av järnvägstransporter består av skogsindustriprodukter.

Värdet på skogen går om intet om skogen tillåts att ruttna eller torka. Vid fällning av träd så tas den gamla skogen bort. Plats ges för ny och frisk skog att växa. Raka, tjocka stammar är det mest eftertraktade timret givetvis och det är en stor prisskillnad mellan stammar från en välskött skog jämfört med en misskött skog.

Att avverka i rätt tid, när skogen är cirka 50–60 år gammal, är ekonomiskt fördelaktigt. I Sverige används en metod som kallas trakthyggesbruk där nästan alla träd fälls i ett visst område. Denna metod är dels mest ekonomiskt fördelaktig men den liknar även en skogs naturliga metod för att föryngra sig. Skogsbränder föryngrade skogen ungefär var åttionde år tidigare. Ibland används alternativa former av avverkning vilket kan kräva speciella skogsmaskiner, exempelvis för avverkning av magra tall marker.

Från fällning till transport – olika metoder

Skogsmaskiner är terränggående fordon som är speciellt designade för användning i skogsavverkning. Maskinerna har utvecklats från vanliga jordbruksmaskiner och maskinerna är anpassade för olika typer av fällningsmetoder. Det är emellertid praktiskt med skogsmaskiner som kan användas både vid gallring av tätare skog och för slutavverkning av skog, exempelvis en skotare.

Även om maskiner är det vanligaste så avverkas och kvistas träd manuellt med hjälp av en motorsåg på många ställen på jorden. Stammarna släpas sedan till en speciell plasts vid en bilväg för transport till skogsindustrin.

Kortvirkesmetoden är ett sätt att avverka träd där skördaren inte bara sågar ner och kvistar träden, de kapar också till stockarna så att det är lätta att transportera. De kapade trädstammarna lastas på en lastbil och transporteras till skogsindustrin.